Algemene voorwaarden

1

Aanbieding en overeenkomst

1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Raad & Data B.V. (verder te noemen Raad & Data) goederen en/of diensten aan haar wederpartij (verder te noemen: “Cliënt”) levert.

1.2 Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
1.3 Indien en voor zover Raad & Data diensten en/of producten van derden middellijk levert zullen daarop de voorwaarden van die derden van toepassing zijn. Raad & Data zal schriftelijk aan Cliënt melden dat het om diensten en/of producten van derden gaat.
1.4 Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Raad & Data opgegeven informatie, documentatie, maten, eisen, specificaties en andere gegevens waarop Raad & Data haar aanbieding baseert.
1.5 Toepasselijkheid van inkoop- en andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2 Prijs en betaling
2.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW).
2.2 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Cliënt te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Raad & Data gerechtigd is door middel van een schriftelijk kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen, op basis van de CBS index voor de zakelijke dienstverlening zoals vastgesteld per januari van elk jaar. Indien Client niet akkoord gaat met de verhoging heeft Client het recht om binnen zeven werkdagen deze kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Raad & Data genoemde datum waarop de prijs- of tariefswijziging in werking zou treden.
2.3 Raad & Data hanteert een standaard betalingstermijn van 30 dagen. Na afloop van deze betalingstermijn is Client zonder enige aanmaning of ingebrekestelling over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd.
2.4 Indien Cliënt na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de Cliënt naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.
2.5 Raad & Data is gerechtigd de vorderingen op Cliënt over te dragen op derden. Indien en zodra Cliënt de kredietlimiet van Raad & Data overschrijdt, of dekking door deze verzekeraar vervallen is vanwege de ouderdom van de openstaande facturen van Cliënt, heeft Raad & Data het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden onverminderd het recht van Raad & Data op vergoeding van alle schade die zij dientengevolge lijdt.
2.6 Ontbinding op grond van het bepaalde in artikel 2.1 en artikel 9 ontslaat Cliënt niet uit haar verplichting de tot de datum van ontbinding verrichte werkzaamheden, geleverde diensten en goederen te betalen.
3 Vertrouwelijke informatie
3.1 Elk der partijen gaat ermee akkoord dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen gegevens van vertrouwelijke aard geheim zal blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegeven gebiedt.
3.2 De partij die de vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
3.3 Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid en voorts weet of behoort te weten dat schending van belangen van de andere partij kan schaden.
4 Niet-overname beding
4.1 Geen van de partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals één jaar na beëindiging daarvan, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken, tenzij hij daartoe schriftelijk toestemming van de andere partij heeft.
4.2 Bij overtreding van het bepaalde in artikel 4.1 zal Cliënt aan Raad & Data een boete verschuldigd zijn ter hoogte van € 15.000,00 (vijftienduizend Euro), onverminderd het recht van Raad & Data op schadevergoeding.
5 Risico
5.1 Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken, producten, programmatuur of gegevens die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Cliënt over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Cliënt of een hulppersoon van Cliënt zijn gebracht.
6 Rechten van intellectuele of industriële eigendom
6.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Raad & Data, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Cliënt verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Cliënt tot verveelvoudiging van programmatuur, websites, databestanden of andere materialen is uitgesloten. Een aan Cliënt toekomend recht tot gebruik is niet exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.
6.1 Indien in afwijking van artikel 6.1 Raad & Data bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele of industriële eigendom, kan een zodanige verbintenis steeds slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan.
6.3 Het is Raad & Data toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur van het recht tot gebruik van de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten. Het is Cliënt niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken. Indien beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat Cliënt gen reservekopie van programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten kan maken, zal Raad & Data Cliënt desgevraagd een reservekopie ter beschikking stellen.
6.4 Tenzij Raad & Data een reservekopie aan Cliënt ter beschikking stelt, mag Cliënt één reservekopie maken, welke uitsluitend gebruikt mag worden ter bescherming tegen onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging.
6.5 Raad & Data garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Raad & Data van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s, etc.), documenten, databestanden, of andere materialen waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie. Cliënt vrijwaart Raad & Data tegen elke actie die is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.
7 Medewerking door Cliënt
7.1 Cliënt zal Raad & Data steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen, en alle medewerking verlenen waaronder het verstrekken van toegang tot zijn gebouwen. Indien Cliënt in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst eigen personeel inzet, zal dit personeel beschikken over de noodzakelijke kennis, ervaring, capaciteit en kwaliteit.
7.2 Cliënt draagt het risico van de selectie, het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen en van de door Raad & Data te leveren diensten, en is eveneens verantwoordelijk voor de controle- en beveiligingsprocedures;
7.3 Ingeval medewerkers van Raad & Data op locatie van Cliënt werkzaamheden verrichten, draagt Cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte met computer- en tele/datacommunicatiefaciliteiten. De werkruimte en faciliteiten voldoen aan alle geldende (wettelijke) eisen en voorschriften betreffende arbeidsomstandigheden. Cliënt zal binnen zijn organisatie geldende huis- en beveiligingsregels tijdig aan de in te zetten medewerkers van Raad & Data kenbaar maken.
7.4 Cliënt staat bij voorbaat aan Raad & Data toe de diensten van Raad & Data waarvoor door Cliënt is gekozen, de aard daarvan en de identiteit van Cliënt openbaar te maken dan wel in commercieel vertrouwelijke informatie op te nemen. Na voorafgaande schriftelijke toestemming van Cliënt is het Raad & Data toegestaan openbaarheid te geven aan wat is geleverd en kan zij een beschrijving op hoofdlijnen opstellen en openbaar maken van de redenen waarom Cliënt gekozen heeft voor de diensten en producten van Raad & Data evenals de hieruit voor Cliënt voortvloeiende voordelen.
8 Leveringstermijnen
8.1 Alle door Raad & Data genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Raad & Data bekend waren. Raad & Data spant zich naar behoren in de overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen.
8.2 De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt Raad & Data niet in verzuim. In alle gevallen, daarom ook als partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn overeengekomen, komt Raad & Data wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat Cliënt haar schriftelijk in gebreken gesteld heeft.
9 Beëindiging overeenkomst
9.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij steeds in alle gevallen na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
9.3 Elk de partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de wederpartij, al dan niet voorlopig, surseance van betaling heeft aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Raad & Data is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van al ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.
10 Aansprakelijkheid
10.1 Iedere aansprakelijkheid van Raad & Data wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of anderszins is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW).
10.2 Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar.
10.3 Iedere aansprakelijkheid zal in geen geval meer bedragen van € 25.000,00 (vijfentwintigduizend Euro).
10.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a)    Redelijke kosten die Cliënt zou moeten maken om de prestatie van Raad & Data aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van Cliënt wordt ontbonden;

b)    Redelijke kosten die Cliënt heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Raad & Data op een voor haar bindende uiterste leveringsdatum niet heeft geleverd verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zij n van de vertraagde levering;

c)     Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op de directe schade in de zin van deze voorwaarden onder a en b;

d)    Redelijke kosten, gemaakte ter voorkoming of beperking van schade voor zover Cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

10.5 De hoogte van de aansprakelijkheid van Raad & Data als bedoeld in dit artikel wordt verminderd met:

a)    De factuurwaarde van de (resultaten van de) diensten en producten die Cliënt behoudt of heeft behouden;

b)    De al aan Cliënt verleende crediteringen ter zake van de overeenkomst.

10.6 De aansprakelijkheid van Raad & Data voor schade door dood of lichamelik letsel of vanwege materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan € 250.000,00 (vijfentwintigduizend Euro).
10.7 Aansprakelijkheid van Raad & Data voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van afspraken van afnemers van Cliënt, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door Cliënt aan Raad & Data voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door Cliënt aan Raad & Data voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 10.1 tot en met 10.6, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.
10.8 De aansprakelijkheid van Raad & Data wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Cliënt Raad & Data direct en deugdelijk schriftelijk in gebreken stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoning wordt gesteld, en Raad & Data ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van har verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Raad & Data in staat is adequaat te reageren.
10.9 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Cliënt de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Raad & Data meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Raad & Data vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering.
10.10 Cliënt vrijwaart Raad & Data voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat voor Cliënt aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Raad & Data geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen.
11 Overmacht
11.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
11.2 Indien Raad & Data haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolgde van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, ziekte van werknemers, storingen in het computernetwerk en andere stagnatie in de normale gang van zaken in haar onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Raad & Data alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen, zonder dat Raad & Data in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat zij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.
11.3 Onder overmacht wordt tevens begrepen wat dat betreft in de wet en jurisprudentie is bepaald, evenals iedere omstandigheid waarmee Raad & Data ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon of behoefde te houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door Cliënt kan worden verlangd, zoals oorlog of oorlogsgevaar, molest, oproer, sabotage, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen en (gewijzigde) overheidsmaatregelen of – bevelen.
11.4 Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers die door Cliënt aan Raad & Data zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door Cliënt aan Raad & Data is voorgeschreven.
11.5 Indien een overmachtssituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Wat al als gevolg van de overeenkomst is gepresteerd, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets zullen zijn verschuldigd.
12 Dienstverlening
12.1 Raad & Data zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval in overeenstemming met die met Cliënt schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van Raad & Data worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Raad & Data uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het desbetreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid omschreven is.
12.2 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is Raad & Data gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat Cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
12.3 De door Raad & Data gehanteerde dag-, dagdeel- en uurtarieven gelden voor normale werktijden, dat wil zeggen op maandag tot en met vrijdag met uitzondering van algemeen erkende feestdagen, van maximaal acht uur per dag op normale werkdagen tussen 08:00 en 18:00 uur. Voor werkzaamheden verricht langer dan acht uur op een werkdag, of buiten deze normale werkuren, gelden de navolgende verhogingen:

a)    Zondag 24:00 tot vrijdag 24:00 150%

b)    Zaterdag 00:00 tot zondag 24:00 200%

c)     Op algemeen erkende feestdagen 200%

d)    Voor langer dan acht uur op een werkdag geldt een toeslag van 50% op de uren boven de acht uur, tenzij anders is overeengekomen

12.4 Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, is Raad & Data gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van Cliënt op te volgen. Raad & Data is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen, Indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform artikel 14.
12.5 Indien de dienstverlening op verzoek van Cliënt onder tijdsdruk en/of met (grote) haast wordt verleend of met beperkte informatie en/of middelen, aanvaardt Cliënt uitdrukkelijk de risico’s die daaraan verbonden zijn. Raad & Data is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met de uitvoering van een dergelijke opdracht.
13 Wijziging en meerwerk
13.1 Van meerwerk is sprake indien Raad & Data op verzoek of met voorafgaande instemming van Cliënt werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen of indien een of meer van aan Cliënt kenbaar gemaakte uitgangspunten en/of randvoorwaarden niet meer blijken te gelden en deze situatie niet onmiddellijk door Cliënt wordt hersteld. Dan zullen deze werkzaamheden of prestaties additioneel door Cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke dan wel de overeengekomen tarieven van Raad & Data.
13.2 Cliënt aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoel in artikel 14.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Cliënt en Raad & Data, kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Cliënt nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.
13.3 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal Raad & Data Cliënt desgevraagd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
14 Toepasselijk recht en geschillen
14.1 De overeenkomsten tussen Raad & Data en Cliënt worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten. Partijen zullen eventuele problemen eerst met elkaar bespreken alvorens deze als geschillen te behandelen zoals hierna vermeld.
14.2 Geschillen welke tussen Raad & Data en Cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen Raad & Data en Cliënt gesloten overeenkomst, worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, doch niet nadat partijen overleg hebben gevoerd op de wijze als in artikel 13.1 bepaald evenals betreffende het volgen van de procedure van arbitrage in overeenstemming met het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA) te Den Haag, een en ander onverminderd het recht van partijen een voorziening in (al dan niet arbitraal) kort geding te vragen en onverminderd het recht der partijen tot het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen.
14.3 Om een minnelijke oplossing van een bestaand of mogelijk toekomstig geschil te bereiken, kan de meest gerede partij steeds een ICT-mediation conform het ICT-mediation reglement van de SGOA te Den Haag beginnen. Deze procedure leidt niet tot een voor partijen bindend oordeel. Deelname aan deze procedure geschiedt op basis van vrijwilligheid.